அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு!


இலங்கையில் புதிய அமைச்சரவை இன்று பிரதமர் அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டது.

இதன்படி, முன்னாள் அமைச்சர் அலி சப்ரி உட்பட 18 அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

இதன்படி, பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்ட அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்;

 1. பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி

 2. அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்றொழில்

 3. அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த – கல்வி

 4. அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன – போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடகங்கள்

 5. அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – சுகாதாரம் மற்றும் நீர் வழங்கல்

 6. அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர – விவசாயம், வனவிலங்குகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு

 7. அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ – நீதி, சிறைச்சாலைகள் மற்றும் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்கள்

 8. அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ – சுற்றுலா மற்றும் காணி

 9. அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன – பெருந்தோட்டங்கள் மற்றும் கைத்தொழில்கள்

 10. அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு

 11. அமைச்சர் அலி சப்ரி - வெளிவிவகார அமைச்சர்

 12. அமைச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்க – புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்

 13. அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர – மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி

 14. அமைச்சர் நசீர் அஹமட் – சுற்றுச்சூழல்

 15. அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்

 16. அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார – தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு

 17. அமைச்சர் டிரன் அலஸ் – பொது பாதுகாப்பு

 18. அமைச்சர் நலின் பெர்னாண்டோ – வர்த்தகம், வர்த்தகம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு

No comments