பள்ளிவாசலில் 47 வாள்கள் மீட்பு!

கொழும்பு கொம்பனிவீதி பள்ளியவீதிய பிரதேசத்திலுள்ள பள்ளிவாசல் ஒன்றிலிருந்து 47 வாள்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன என கொழு

No comments