முழங்கவிலில் பேருணர்வோடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் மக்கள்!

கிளிநொச்சி முளங்காவில் துயிலும் இல்லத்தில் பேருணர்வோடு மக்கள் மாவீரர் நாளை நினைவேந்தி தங்கள் வீர செல்வங்களின் நினைவுகளை

மனதில் ஏந்தி கண்ணீரில் மூழ்கினர்.


No comments