முல்லைத்தீவு இரட்டைவாய்கால் பகுதியில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

இரட்டை வாய்க்கால் துயிலும் இல்லத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளுடன் மாவீரர் நாள் நிகழ்வு இரட்டைவாய்க்கால் பகுதியில் சஜீவன்

தலைமையில் நடைபெற்றிருந்து. 

No comments