தியாக தீபம் அன்னை பூபதி அம்மா நினைவுகள் சுமந்த மென்பந்து துடுப்பாட்டச் சுற்றுப்போட்டி 2021

இந்திய ஆக்கிரமிற்கு எதிராக உண்ணா நோன்பிருந்து தேசத்தின் விடுதலைக்காக மூச்சுக் கொடுத்த தியாக தீபம் அன்னைபூபதி அம்மாவின்

33வது நினைவினை முன்னிட்டு நடாத்தப்படுகின்ற மென்பந்து துடுப்பாட்டச் சுற்றுப்போட்டி.

No comments