Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

ஆறு மாகாண ஆளுநர்கள் நியமனம்


ஆறு மாகாணங்களுக்கான புதிய ஆளுநர் இன்று (21) ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.
ஏ.முஸாம்பில் - வட மேல் மாகாணம்

ராஜா கொல்ரே - ஊவா மாகாணம்

சீதா அரம்பெபொல - மேல் மாகாணம்

லலித் கமகே - மத்திய மாகாணம்

வில்லி கமகே - தெற்கு மாகாணம்

திகிரி கொப்பேகடுவ - சப்ரகமுவ மாகாணம்

No comments