ஒருபுறம் விடுவிப்பு:மறுபுறம் சுவீகரிப்பு?njy;ypg;gio gpuNjr nrayu; gpuptpw;Fl;gl;l typfhkk; tlf;F gpuNjrj;jpd; fhq;Nfrd;Jiw kj;jp kw;Wk; eFNy];tu fpuhk Nrtfu; gFjpfis cs;slf;fpajhf 227 Vf;fu; fhzpfisr; RtPfupf;fTs;sjhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

mz;ikapy; njy;ypg;gio gpuNjr nrayu; nfhOk;gpw;F miof;fg;gl;L fhzp RtPfupg;gJ njhlu;gpy; Muhag;gl;bUf;fpd;wJ. kpf ,ufrpakhf ,f; fhzp mgfupf;Fk; gzpfs; Kd;ndLf;fg;gl;bUe;jd. MapDk; ,f; fhzpfisr; RtPfupg;gjw;Fupa fbjq;fs; ,d;W mf; fhzpfspd; cupikahsu;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;bUe;j epiyapiyNa ,e;j tptfhuk; ntspr;rj;jpw;F te;Js;sJ.

No comments