எம் வீரரை எங்கள் இதயத்தில் இருத்தி தமிழீழக் குறிக்கோளை வென்றிடுவோம்

கார்த்திகை மாதம் செங்களமாடி விதையாகிய எம் வீரரை எங்கள் இதயத்தில் இருத்தி தமிழீழக் குறிக்கோளை வென்றிடுவோம் என்று உறுதி கொண்டு உலகெங்கும் முரசறைந்தெழுவோம்.   

நவம்பர் 27 திங்கள்
ExCel ,London         
Tcc - UK
No comments