கடனிலிருந்து திரும்புவோமென எதிர்பார்க்கும் அலி!

 
IMF நிதி கிடைக்கும் தருணத்தில், அது முழு நம்பிக்கையாகும்  இதனையடுத்து   உலக வங்கி, AIIB, ADB போன்ற பல ஏஜென்சிகள்  நிதியை வழங்க வரிசைப்படுத்தியுள்ளன. மேலும் ஜப்பானிய நிறுவனமான JIICA போன்ற நிறுவனங்கள் உள்ளன. எனவே நம்பிக்கையான மீண்டும் பாதையில் கொண்டு வர IMF மிக மிக முக்கியமானது. IMF நிதி மார்ச் மாதத்தில் கிடைக்கும் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம் என அமைச்சர்  அலிசப்ரி இந்திய ஊடகம் ஒன்றுக்கு தெரிவித்தார்.

நாம் ஒரு நல்ல, புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கடன் மறுசீரமைப்பு அமர்வு இருப்பதால் மீண்டும் மூலதனச் சந்தையை அணுகலாம்.

இப்போது  பணவீக்கத்தை 95% இலிருந்து 50% ஆகக் குறைத்துள்ளோம் என்று நினைக்கிறேன். எனவே கடந்த ஆண்டு நாம் இருந்ததை விட ஒப்பீட்டளவில் இது ஒரு நல்ல சாதனையாகும், ஆனால் வளர்ச்சி நடைபெறுவதற்கும், மீட்சி ஏற்படுவதற்கும், நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டும், அதற்காக IMF பிணை எடுப்பு, எங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது .தற்போது ரூபாவிற்கு எதிராக டொலர் சரிந்துள்ளதால் IMF இன் நிதி கிடைத்த பின்னர் மேலும் டொலர் பெறுமதி குறையவுள்ளது. உலக வங்கி 1.5 பில்லியன் டொலரை வழங்கவுள்ளது என அமைச்சர்  அலிசப்ரி  தெரிவித்தார்.

No comments