மூன்றாம் பாலினப் பதிவு: நிராகரித்து சுசில் பாராளுமன்றம்

உத்தியோகபூர்வ பதிவுகளுக்கு மூன்றாம் பாலினம் அல்லது பாலினம் இல்லாத விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தும் யோசனையை சுவிஸ் அரசாங்கம் இன்று புதன்கிழமை நிராகரித்தது. 

பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு முன்மொழிவுகளுக்கு பதிலளித்த ஆளும் பெடரல் கவுன்சில் இரு பாலின மாதிரி இன்னும் சுவிஸ் சமூகத்தில் வலுவாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறியது.


மூன்றாம் பாலினத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான சமூக முன்நிபந்தனைகள் அல்லது சிவில் பதிவேட்டில் பாலின நுழைவுக்கான பொது விலக்கு தற்போது இல்லை என்று அது கூறியது.

ஃபெடரல் கவுன்சில், அத்தகைய விருப்பங்களுக்கு சுவிஸ் அரசியலமைப்பு மற்றும் தேசிய அளவில் மற்றும் நாட்டின் 26 மண்டலங்களில் உள்ள சட்டங்களில் பல மாற்றங்கள் தேவைப்படும்.

தற்போது, ​​வேறு வழியின்றி, மக்கள் சிவில் பதிவேட்டில் ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவோ நுழைந்துள்ளனர்.

இந்த அமைப்பை மாற்றுவதற்கான நேரம் இன்னும் சரியாகவில்லை என்று 2020 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையில் தேசிய நெறிமுறைகள் ஆணையம் கண்டறிந்ததாக அரசாங்கம் கூறியது.

No comments