சுவிசில் நடைபெறவுள்ள தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவான கவிதைப்போட்டிகள் மற்றும் பேச்சுப் போட்டிகள்

சுவிசில் நடைபெறவுள்ள தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவாக நடாத்தப் பெறும்...

கவிதைப்போட்டி 06.11.2022
பேச்சுப்போட்டிகள் 19&20.11.2022

No comments