ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முன்னால் உரிமைக்காக எழுக தமிழா!

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு முன்னால் அணிதிரள்வோம்.


  • உரிமைக்காக எழுக தமிழா! யேர்மனியிலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நோக்கிய பயண ஒழுங்குகள்

  • உரிமைக்காக எழுக தமிழா! பிரான்சிலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நோக்கிய பயண ஒழுங்குகள்

  • உரிமைக்காக எழுக தமிழா! பிரித்தானியாவிலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நோக்கிய பயண ஒழுங்குகள்

  • உரிமைக்காக எழுக தமிழா! சுவிசிலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நோக்கிய பயண ஒழுங்குகள்

  • உரிமைக்காக எழுக தமிழா! டென்மார்க்கிலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நோக்கிய பயண ஒழுங்குகள்

No comments