ஆஸ்ரேலியா கன்பராவில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

மாவீரர் நாள் நிகழ்வு கான்பராவில் சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது. இந்நிகழ்வில் மாவீரர் நாள் தொடர்பான உரைகள், இளையோர்களின் கவிதை மற்றும் நடன

நிகழ்வு ஆகியன சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளன.

No comments