உலகின் முதல் 6 ஜி சோதனை செயற்கைக்கோளை அனுப்பியது சீனா


உலகின் முதல் 6 ஜி சோதனை செயற்கைக்கோளை சீனா சுற்றுப்பாதையில் அனுப்புகிறது

உலகின் முதல் 6 ஜி சோதனை செயற்கைக்கோளை சீனா சுற்றுப்பாதையில் அனுப்புகிறது

நெருக்கமான

தொழில்நுட்பத்தை சோதிக்க உலகின் முதல் 6 ஜி செயற்கைக்கோளை சீனா வெற்றிகரமாக விண்வெளியில் அனுப்பியுள்ளது.

இது ஷாங்க்சி மாகாணத்தில் உள்ள தைவான் செயற்கைக்கோள் வெளியீட்டு மையத்திலிருந்து மற்ற 12 செயற்கைக்கோள்களுடன் சுற்றுப்பாதையில் சென்றது.

ஆறாவது தலைமுறை தகவல்தொடர்புகளின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாக இருக்கும் அதிவேக தொழில்நுட்பம் சோதிக்கப்படும்.

பயிர் பேரழிவு கண்காணிப்பு மற்றும் காட்டுத் தீ தடுப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பத்தையும் இந்த செயற்கைக்கோள் கொண்டுள்ளது.

No comments