முல்லைத்தீவு காணாமல் போனோர் போராட்டம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சர்வதேச காணாமல் போனோர் நாளில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் அமைப்புனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வலி சுமந்த எழுச்சிப் போராட்டம்


No comments