கொரோனா உயிரிழப்பு! அமொிக்கா 1046: பிரான்ஸ் 642: கனடா 6: ஆஸ்ரேலியா 4: மலேசியா 2: சிங்கப்பூர் 00

அமொிக்கா, பிரான்ஸ், கனடா, ஆஸ்ரேலியா, கனடா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று சனிக்கிழம கொரோனா தொற்ற நோய்க்கு
இலக்காகி உயிரிழந்துள்ள மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே காணலாம்.:-

அமொிக்கா

இன்றைய உரிழப்பு: 1,046
இன்றைய தொற்று: 17,121
மொத்த இறப்பு: 38,200
மொத்த தொற்று: 726,856

பிரான்ஸ்

இன்றைய உரிழப்பு: 642
இன்றைய தொற்று: 3824
மொத்த இறப்பு: 19,323
மொத்த தொற்று: 147,969

கனடா

இன்றைய உரிழப்பு: 36
இன்றைய தொற்று: 1,210
மொத்த இறப்பு: 1,346
மொத்த தொற்று: 33,137

ஆஸ்ரேலியா

இன்றைய உரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 32
மொத்த இறப்பு: 69
மொத்த தொற்று: 6,565

மலேசியா

இன்றைய உரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 54
மொத்த இறப்பு: 88
மொத்த தொற்று: 5,305

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உரிழப்பு: ---
இன்றைய தொற்று: 942
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 5,992

No comments