வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள்:கோத்தா?


இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டாபய அனைத்து இலங்கையர்களையும் வீடுகளுள் இருக்க கட்டளை பிறப்பித்துள்ளார்.
தேவையற்று ஒன்று கூடல்களை தவிர்க்க கோரியுள்ள அவர் மக்களை வீடுகளுள் இருக்கவும் கோரியுள்ளார்.


No comments