சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிப்பாளராக கோத்தாவின் பாடகர்

இலங்கை சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணியகத்தின் பணிப்பாளராக பாடகர் இராஜ் வீரரத்ன நியமனம்.

இந்த நியமனம் இன்று (14) வழங்கப்பட்டுள்ளது.

No comments