பம்பைமடுக் காட்டுக்குள் ஏ.கே துப்பாக்கி மீட்பு!

பம்பைமடுக் காட்டுப்பகுதியில் ரி-56 ல்ஏ.கே வகைத் துப்பாக்கி மீட்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னார் - வவுனியா வீதியில் அமைந்துள்ள காட்டுப்பகுதியில் அதிரடிப்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதுஶ்ரீ

No comments