வடமராட்சி கிழக்கு உடுத்துறை மாவீர் துயிலும் இல்லத்தில் நினைவேந்தல்!

யாழ் வடமராட்சி கிழக்கு உடுத்துறை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் உணர்வெழிச்சியோடு மக்கள் தங்கள் மாவீரர்களை நினைவேந்தினர்.


No comments