இலங்கை சுவர்ணமகால் பூட்டு
Swarnamahal Financial Services PLC நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி வர்த்தக உரிமத்தை இன்று (28 டிசம்பர்) முதல் ரத்து செய்ய இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) நாணய ஆணைக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

அதன்படி, 2011 இன் எண். 42 (FBA) இன் நிதி வணிகச் சட்டத்தின் பிரிவு 37(3) இன் படி, SFSP இன்று முதல் FBA இன் கீழ் நிதி வணிகத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்கப்படாது.

2000 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ், SFSP பதிவுசெய்யப்பட்ட நிதி குத்தகை நிறுவனமாக பதிவுசெய்ததற்கான சான்றிதழ் ரத்து செய்யப்பட்டது.

“வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான திட்டத்தின்” வழிகாட்டுதலின்படி, SFSP இன் மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்த SMB Finance PLC (SMBF) (பின்னர் SMB லீசிங் PLC) வழங்கிய பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, கோரப்படாத வைப்புப் பொறுப்பு SFSP தொடர்புடைய சொத்து மதிப்பு மற்றும் தொடர்புடைய வைப்பாளர் தகவல்களுடன் SMBF க்கு மாற்றப்படும்.

No comments