பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நினைவேந்தப்பட்ட மாவீரர் நாள்

 பேராதனைப்  பல்கலைக்கழகத்திலும் மாவீரர் நாள் மாணவர்களால் நினைவேந்தப்பட்டது.

No comments