தமிழீழக் கிண்ணத்திற்கான "தமிழர் விளையாட்டு விழா 2022" - சுவிஸ்

சுவிஸ் தமிழர் இல்லம் 19வது தடவையாக அனைத்துலக ரீதியாக நடாத்தும் தமிழீழக் கிண்ணத்திற்கான தமிழர் விளையாடடு விழா.
No comments