யேர்மனி ஸ்ருட்காட்டில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

யேர்மனியின் தெற்குப்பகுதியான ஸ்ருட்காட்நகரில் உணர்வுபூர்வமாக நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றிருந்தன. சமநேரம் ஏனைய

நான்கு பிராந்தியங்களில் மாவீர் நாள் நடைபெற்றிருந்தன.

No comments