தமிழீழப் பெண்களின் எழுச்சி நாள் - பெல்ஜியம்

தமிழீழப் பெண்களின் எழுச்சிக்கு வித்தாகி வீழ்ந்த விடுதலைச்சுடர் 2 ஆம் லெப் மாலதியின் வணக்க நிகழ்வும்தமிழீழம் பெண்கள் எழுச்சி நாளும்

12/10/2020-பெல்சியம்
17:00 மணி
Langstraat 102
2140 Borgerhout


No comments