சிறீதரன் கால் ஊன்றினார் - சுமா அவுட்?

தற்போதைய புதிய தகவல்களின் படி எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் மாவை சேனாதிராசா வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லையென தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆயினும் கிளிநொச்சியில் பெற்றுள்ள வாக்குகளின் அடிப்படையில் சி.சிறீதரன் தனக்கான இடத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.

கிளிநொச்சி_தேர்தல்_முடிவுகள்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 31106
கேடயம் 13383

(1)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 82 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*82
த.தே.கூ 2592
கேடயம் 1001
த.ம.மு 268
ஈ.பி.டி.பி 289

(2)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 75 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*75
த.தே.கூ 1859
கேடையம் 897
த.ம.மு 206
ஈ.பி.டி.பி 105

(3)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 81 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

81
த.தே.கூ 2108
கேடையம் 854
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(4)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 79 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 1993
கேடையம் 843
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(5)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 84 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 2170
கேடையம் 718
த.ம.மு 135
ஈ.பி.டி.பி 218

(6)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 74 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1980
கேடையம் 880
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(7)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 77 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2743
கேடையம் 1094
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(8)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 76 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1764
கேடையம் 873
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(9)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 87 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2464
கேடையம் 1088
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(10)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 86 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1836
கேடையம் 1200
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(11)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 80 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2703
கேடையம் 969
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(12)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 85 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2117
கேடையம் 856
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(13)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 78ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2030
கேடையம் 1128
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(14)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 83 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2757
கேடையம் 984
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

No comments