கூட்டமைப்பிற்கு 28 ஆயிரம்: கேடயத்திற்கு 12ஆயிரம்!


கிளிநொச்சியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு 28ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. அதேவேளை சி.சிறீதரனின் போட்டியாளரான சந்திரகுமார் தரப்பு 12ஆயிரம் வாக்கினை பெற்றுள்ளது.

இதன் மூலம் சி.சிறீதரன் மீள வெல்வது உறுதியாகியுள்ளது.

இதனிடையே ஆனையிறவு தாண்டி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோ தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியோ வாக்கினை திரட்ட முடியவில்லையென்பது அப்பட்டமாக தெரியவந்துள்ளது.

கிளிநொச்சி 14 வாக்கெண்ணல் நிலையங்களில் 13 மண்டபங்களின் முடிவுகள்

(1) கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 82 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*82
த.தே.கூ 2592
கேடயம் 1001
த.ம.மு 268
ஈ.பி.டி.பி 289

(2)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 75 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*75
த.தே.கூ 1859
கேடையம் 897
த.ம.மு 206
ஈ.பி.டி.பி 105

(3)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 81 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

81
த.தே.கூ 2108
கேடையம் 854


(4)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 79 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 1993
கேடையம் 843


(5)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 84 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 2170
கேடையம் 718
த.ம.மு 135
ஈ.பி.டி.பி 218

(6)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 74 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1980
கேடையம் 880


(7)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 77 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2743
கேடையம் 1094


(8)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 76 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1764
கேடையம் 873


(9)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 87 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2464
கேடையம் 1088


(10)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 86 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1836
கேடையம் 1200


(11)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 80 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2703
கேடையம் 969


(12)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 85 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2117
கேடையம் 856

(13)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 78ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2030
கேடையம் 1128

(14)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 84 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ:?
கேடையம்:?

No comments