தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி பருத்தித்துறை பிரதேசத்தில் தேர்தல் பரப்புரை

தடம் மாறாத தமிழ்த் தேசியத்தின் பாதையில் பயணிக்கும் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி
பருத்தித்துறை பிரதேசத்தில் தேர்தல் பரப்புரையின்போது

No comments