சுவிசில் நடைபெற்ற தடை அகற்றிகள் வணக்க நிகழ்வு

சுவிசில் நினைவு கூரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தமிழீழ விடுதலையின் தடை அகற்றிகள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு.

No comments