பதிவு வாசகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்!

வாசகர்கள் அனைவருக்கும் "பதிவு" இணையத்தளம் தித்திக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.


No comments