இந்திய தொழில் நுட்பத்துக்கு ஐரோப்பாவில் கிடைத்த அங்கீகாரம்,

இந்தியாவின் தொழில் நுட்பத்துக்கு ஐரோப்பாவில் ஒரு  அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. அதாவது இந்துஸ்தான் ஏரோநாடிகல் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ‘டோர்னியர் 228’ என்ற வகையான வானூர்திக்கு வானூர்திப் போக்குவரத்து துறையின் இயக்குநரகம்(DGCA) சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.
இந்த சான்றிதழ் பெற்றதன் வாயிலாக  பிராந்திய அளவில் பயணிகள் போக்குவரத்து வானூர்தியாக பயன்படுத்துவதர்க்கான அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது.

அதேவேளை DGCA அளித்த சான்றிதழை ஐரோப்பிய யூனியன் வானூர்தி போக்குவரத்து பாதுகாப்பு ஏஜென்சியும் அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
இதன்மூலம், இந்த டோர்னியர் 228 விமானத்தை ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் வணிக நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தலாம் என்று கூறியுள்ளமை இந்திய தொழில் நுட்பத்திற்கு கிடைத்துள்ள அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது.

No comments