சந்திரகுமாரின் ஆதரவாளர் மீது சிறீதரன் தரப்பு தாக்குதல்!


Kd;dhs; ehlhSkd;w cWg;gpdh; re;jpuFkhhpd; mYtyf gzpahsh; kPJ jhf;Fjy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. New;W nrt;tha;f;fpoik khiy Nkw;nfhs;sg;gl;l ,j; jhf;Fjypy; ghjpf;fg;gl;l Nkhfd; jpNd]; vd;gth; fhakile;j fpspnehr;rp khtl;l itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;L rpfpir ngw;W tUfpd;whu;.

New;W nrt;tha; fpoik khiy fpspnehr;rp efupypUe;J jpUefupy; mike;Js;s mtuJ tPl;Lf;F ce;JUspapy; nrd;wpUf;nfhz;bUe;j NghJ jpUefu; Rliy tPjpapy; jkpouRf;fl;rp xd;wpd; fiur;rp gpuNjr rig cWg;gpdu; xUtu; jiyikapyhd FOtpdu; Fwpj;j egiu Rliy tPjpg; gFjpapy; mioj;Jr; nrd;W fLikahf jhf;fpAs;sjhff; $wg;gLfpwJ.

jhf;FjYf;Fs;shd egh; cldbahf fpspnehr;rp khtl;l itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;.

No comments