மழையினுள்ளும் சண்டை!

அடைமழைக்குள்ளும் சூரன்போர் நடத்தி ஓய்ந்துள்ளது யாழ்ப்பாணம்.

அடை மழை ஓய்ந்தபோதும் வெள்ளம் ஓய்ந்தபாடாக இல்லை.

இன்னிலையில் வெள்ளத்தின் மத்தியில் சூரன் ஆடி ஓய்ந்துள்ளது யாழ்ப்பாணம்.

No comments