செம்மலை நீராவிடியப் பிள்ளையார் ஆலயத்தை வந்தடைந்தது பேரணி

தொடர்ச்சியான தடைகளைத் தாண்டி பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டிவரையான பேரணி செம்மலை நீராவிடியப் பிள்ளையார்

ஆலயத்தை வந்தடைந்தது.

No comments