கேணல் கிட்டு உட்பட பத்து மாவீரர்களின் நினைவுஎழுச்சி நாள் - பெல்ஜியம்

கேணல் கிட்டு உட்பட பத்து மாவீரர்களின் 28 ஆம் ஆண்டு நினைவுஎழுச்சி நாள் 16/01/2021 அன்று பெல்சியத்தில் நடைபெற்றது.


No comments