தமிழர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் எவருமில்லை?

தமிழர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் எவருமற்ற
புதிய காபந்து அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் சற்றுமுன்னர் பதவியேற்பு.
 1. சமல் ராஜபக்ஷ – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர் வழங்கல் வசதிகள்
 3. காமினி லொகுகே – நகர அபிவிருத்தி
 4. மஹிந்த யாபா அபேவர்தன – நீர்பாசன, கிராமிய அபிவிருத்தி
 5. எஸ்.பி.திசாநாயக்க – காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி
 6. ஜோன் செனவிரத்ன – பொருளாதாரம், கொள்கை அபிவிருத்தி
 7. மஹிந்த சமரசிங்க – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள்
 8. சீ.பீ. ரத்னாயக்க – புகையிரத சேவைகள்
 9. லக்ஷமன் யாப்பா அபேவர்தன – தகவல் தொலைத் தொடர்பு, தொழில்நுட்பம்
 10. சுசந்த புஞ்சிநிலமே – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை
 11. அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா – உள்ளக வர்த்தக மற்றும் பாவனையாளர் நலன் ஓம்புகை
 12. சுசில் பிரேம்ஜயந்த – சர்வதேச ஒத்துழைப்பு
 13. பிரியங்கர ஜயரத்ன – சுதேச வைத்திய சேவைகள்
 14. ரஞ்சித் சியம்பலாபிடிய – கல்விச் சேவைகள்
 15. மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே – மின்சக்தி
 16. துமிந்த திசாநாயக்க – இளைஞர் விவகாரம்
 17. ரோஹித்த அபேகுணவர்தன – மின்வலு
 18. தயாசிரி ஜயசேகர – கைத்தொழில்
 19. லசந்த அழகியவண்ண – அரச முகாமைத்துவ கணக்கீடு
 20. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல – முதலீட்டு மேம்பாடு
 21. அருந்திக பெர்ணான்டோ – சுற்றுலா மேம்பாடு
 22. திலங்க சுமதிபால – தொழில்நுட்ப புத்தாக்கம்
 23. மொஹான் பிரியதர்ஷன – மனித உரிமைகள் சட்ட சீர்திருத்தம்
 24. விஜித வேரகொட – மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள்
 25. ரொஷான் ரணசிங்க – மஹாவலி அபிவிருத்தி
 26. ஜானக்க வக்கும்பர – ஏற்றுமதி கமத்தொழில்
 27. விதுர விக்ரமநாயக்க – கமத்தொழில்

No comments