Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

அனைத்து ஆளுநர்களும் இராஜினாமா

அனைத்து மாகாணங்களின் ஆளுநர்களும் தமது பதவிகளை இராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

புதிய ஜனாதிபதியின் கீழ் புதிய ஆளுநர்களை நியமிப்பதற்கு இடமளித்து இவர்கள் இராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

No comments