கேணல் கிட்டு உப்பட பத்து வேங்கைகளின் நினைவெழிச்சி நிகழ்வு-யேர்மனி!

கேணல் கிட்டு உப்பட பத்து ன்
வேங்கைகளின் 26 ம் ஆண்டு நினைவெழிச்சி நிகழ்வு ஆனது டுசில்டோப் நகரில் ஏற்ப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

No comments