திங்கள், 22 ஜனவரி 2018
Selva Zug 2

படையினரிடம் சரணடைந்ததை கண்டவர்கள் யாருமில்லை! – கோத்தா கூறுகிறார்

koththaபோரின் இறு­திக் கட்­டத்­தில் படை­யி­ன­ரி­டம் சர­ணடை­ந்ததைப் பார்த்தவர்கள் எவரும் இல்லை என்று முன்­னாள் பாது­காப்­புச் செய­லர் கோத்­த­பாய ராஜ­பக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை அரசு உரு­வாக்­க­வுள்ள காணா­மற்­போ­னோர் அலு­வ­ல­கம் யதார்த்­த­பூர்­வ­மற்­றது. காணா­மற்­போ­ன­வர்­கள் குறித்து பல சம்­ப­வங்­கள் உள்­ளன. அதில் ஒரு விட­யத்­தையே நான் நவ­நீ­தம் பிள்­ளை­யி­டம் சுட்­டிக்­காட்­டி­னேன். போரில் தங்­கள் குடும்­பத்­த ­வர்­கள் உயி­ரி­ழந்­ததை ஏற்­ப­தற்கு எப்­படி பெற்­றோர்­கள் தயா­ரில்லை என்­ப­தை­யும் அவர்­கள் உயி­ரு­டன் இருக்­கின்­றார்­கள் என்று அவர்­கள் நம்­பு­வ­தை­யும் நான் சுட்­டிக்­காட்­டினேன்.

இளை­யோர் தமி­ழீழ விடு­த­லைப் புலி­கள் இயக்­கத்­தில் இணை­யும் போது அவர்­க­ளது பெற்­றோர்­கள் அங்கு இருப்­ப­தில்லை.தங்­கள் பிள்­ளை­கள் எங்­கி­ருக்­கின்­றார்­கள் என்­ப­தும் அவர்­க­ளுக்­குத் தெரி­யாது. இதன் கார­ண­மாக அவர்­கள் மோத­லில் கொல்­லப்­பட்­ட­தும், அவர்­கள் உடல்­கள் மீட்­கப்­ப­டாத போது, பெற்­றோர்­கள் தங்­கள் பிள்­ளை­கள் உயி­ரு­டன் இருப்­ப­தா­கக் கரு­து­கின்­ற­னர்.

இலங்­கை­யில் இர­க­சிய முகாம்­கள் என்று எவை­யும் இல்­லாத போதி­லும், இந்­தப் பெற்­றோர் தங்­கள் பிள்­ளை­கள் இர­க­சிய முகாம் களில் தடுத்து வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்று நம்­பு­கின்­ற­னர். நவ­நீ­தம் பிள்ளை வடக்­கில் மக்­களை சந்­தித்­த­வேளை, அவ­ரி­டம் பலர் தங்­கள் குடும்­பத்­த­வர்­கள் இர­க­சிய முகாம் க­ளில் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்று தெரி­வித்­தி­ருந்­த­னர். அவ­ரும் அதனை நம்­பி­னார். காணா­மற்­போ­ன­வர்­க­ளில் சிலர் வெளி­நா­டு­க­ளில் வாழ்­கின்­ற­னர்.

என்று கேள்வி எழுப்­பி­யுள்ளார்.

முகப்பு
Selva Zug 2